Bronyt

Vi vil på denne side forsøge at informere når der kommer nyt omkring broerne.

Sidste nyt:
Opdateret 25/4 2022
Brolauget afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 3. maj 2022 kl. 17 (til senest 18.45) i Halvtolvs Fælleshus, Halvtolv 1, 1436 København K.Opdateret 21/1 2015
Brolauget har nu indgået aftale med kommunen om åbning af Proviantbroen. Det første kursus i åbning har været afholdt for brovagterne og vi er nu klar til at betjene begge broer. I foråret 2015 vil der blive holdt endnu et kursus og derefter ét om foråret og et om efteråret. Hver brovagt skal certificeres hvert år.Tidligere opdateringer:
11/11 2013
Brolauget har fortsat en god og tæt kontakt med kommunen omkring åbningen af den kommende Proviantbro. I skrivende stund er aftaler ved at blive formuleret og vi sigter på at få dem endeligt vedtaget i løbet af vinteren. Aftalerne kræver at vi ændre vores vedtægter, så vinteren vil byde på et par ekstraordinære generalforsamlinger.
Tidsplanen for Proviantbroen er fortsat noget åben, men kommunen forventer at broen vil være klar i det tidlige forår, så vi skal være klar til at stå for åbningen fra sæson 2014. Ved at Brolauget står for åbningen lettes ud- og indsejling for bådene betydeligt, da alternativet ville være at den kommunale brovagt skulle tilkaldes 2 timer i forud for en broåbning. Der vil blive 2 årlige undervisninger i betjeningen af Proviantbroen. Alle brovagter skal gennemgå undervisningen mindst én gang årligt. Der vil være bomme på Proviantbroen og der skal således kun én brovagt til at åbne broen.
For at højne trafiksikkerheden omkring Frederiksholmbroen er kommunen pt ved opsætte bomme på Frederiksholmbroen til erstatning for sikkerhedsbåndene - arbejdet forventes afsluttet i uge 47. Bommene vil blive betjent fra samme pult som broklappen. Bommene står på kommunens vej og bekostes og drives af kommunen uden udgifter for brolauget eller grundejerforeningen.

17/3 2013:
Byggeriet af de 3 broer (over Inderhavnen, Trangraven/Christianshavns Kanal og Proviantmagasingraven) er forsinket så indvielsen tidligst vil være i oktober 2013. Det betyder at vi får endnu en sæson med kun én bro.
Grunden til forsinkelsen skyldes forsinkelse på stålleverancen til broklapperne. Tidligere har byggeriet af Inderhavnsbroen været forsinket af at en del af den bærende konstruktion blev bygget 60 cm for højt og derefter måtte forkortes…

Man kan læse mere om forsinkelsen her: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/byplanlaegning-og-anlaeg/anlaegsprojekter/broer/inderhavnsbroen
Pressemeddelelse: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/nyhedsliste/2013/1-kvartal/tmf-inderhavnsbroen-er-forsinket
DTUs Alumneblad Dynamo har skrevet en artikel om konstruktionen af Inderhavnsbroen, der kan læses her: http://www.halvtolv.dk/images/baadlaugbestyrelse/dynamo_artikel.pdf

Åbningen af Proviantmagasinbroen vil tage 90 sekunder fra trafikken er ryddet til broklappen har sin maksimale højde. Trafikken (gående og cykler) spærres af bomme. Styringen af broen kommer til at foregå fra et touch screen interface, der forventes at gøre det let at betjene broen. En broåbning af Proviantmagasinbroen må altså kunne forventes at åbnes og lukkes på ca. 5 min.
Brolaugets bestyrelse har en god og pragmatisk dialog med Københavns Kommune (der har ansvaret for åbningen af den nye bro) omkring åbningen af broen. Pt arbejder vi med en model, hvor uddannede brovagter fra Brolauget kan åbne broen samtidig med, at det vil være muligt at bestille en kommunal brovagt. Vi håber at alle berørte både vil deltage i arbejdet omkring broåbningen og derved sikre en så smidig åbning som muligt. Den konkrete aftale og det endelige broregulativ for Proviantmagasinbroen forventes at være klar til efteråret 2013. En aftale med kommunen indbefatter at vedtægterne for Brolauget ændres og det vil derfor (om alt går vel), være et punkt til den kommende generalforsamling.

Omkring Frederiksholmsbroen har Københavns Kommune, teknik og miljøforvaltningen, af hensyn til trafiksikkerheden besluttet at etablere bomme til erstatning for de nuværende sikkerhedsbånd. Det betyder at vi i fremtiden kun skal bruge én brovagt mod de nuværende 2 samt at vi vil spare væsentlig tid til ind- og udrulning af sikkerhedsbånd.

3/3 2012:


Vi har fået flg besked fra Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune ang anlægsprojektet:

"Byggeriet af Proviantbroen over Proviantmagasingraven vil snart blive påbegyndt. Derfor er der udarbejdet en folder der kort fortæller om projektet, se vedhæftede pdf:
InfobrevKanalbroer.pdf

For Jeres vedkommende er det værd at bemærke, at arbejdet i Proviantmagasingraven bliver tilrettelagt, så der fra og med maj 2012 til og med september 2012 bliver opretholdt en fri passagemulighed. I øvrige perioder kan der forekomme gener for sejladsen så både må afvente at entreprenørens flåder flyttes. "

Visualisering af Proviantbroen:

Generel information om broerne

I løbet af 2012 og 2013 etableres der en række nye broer i København. Anlægsarbejdet til "Inderhavnsbroen", der skal gå fra Nyhavn over havnen til Grønlandske Handels plads, er allerede gået i gang. Ved indsejlingen til Trangraven og Christianshavnskanal bygges yderligere 2 broer og endeligt bygges der en bro, "Proviantbroen", parallelt med Frederiksholmbroen ca. 100 meter længer mod vest (mod byen). (Se kortet herunder der er lånt fra Københavns Kommunes hjemmeside).
Du kan læse mere om de enkelte broprojekter på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/vibyggerbro

Fra d. 28/1 2012 overtager kommunen åbningen af de nuværende store broer og det bliver dermed gratis at sejle gennem Langebro, Knippelsbro, Teglværksbroen og Bryggebroen.Fra Brolaugets side er vi i sagens natur imod anlægget af broerne i Christianshavn og på Holmen, da det vil give store problemer for sejlerne og de store motorbåde. Men da den politiske beslutning desværre ikke har været til at ændre, har vi besluttet at indgå et tæt samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen, Driftplan om at sikre at åbningen af Proviantbroen bliver så smidig og problemfri som muligt for sejlere og brovagter.