Betjening af broen

Her er bestyrelsens retningslinier for åbning og lukning af broen med hensyn til procedurer og sikkerhed. Dette reglement fastsætter bestyrelsens regler og procedurer for åbning og lukning Frederiksholmbroen
 • Broen må kun åbnes inden for de fastsatte perioder:
 • Hverdage fra solopgang til kl. 7.00
 • Hverdage fra kl. 9.00 til 15.00
 • Hverdage fra kl. 17.00 til solnedgang
 • Lørdage, søn- og helligdage fra solopgang til solnedgang
 • Åbning af broen bestilles ved at kontakte en af brovagterne
 • Brovagt 1 skal være uddannet i åbning og lukning af broen og være godkendt af bestyrelsen
 • Brovagt 2 arbejder under tilsyn af brovagt 1 (kun ved nøddrift)
 • I maskinrummet i klapkælderen under broen vil der være adgang til et eksemplar af betjeningsreglementett
 • Det skal tilstræbes, at broen kun er åben i det korteste mulige tidsrum (max. 15 minutter) for at sikre gennemsejling. Der skal således tages hensyn den offentlige buskørsel (bus nr. 9A) på Danneskjold Samsøes Alle. Der vil være en busplan ophængt i operatørrummet
 • Brovagterne skal bære den officielle gule sikkerhedsvest under åbning og lukning af broen
 • Udgående trafik, det vil sige vest gående fartøjer har fortrinsret ved passage af broen.
 • Brovagten skal sikre sig, at de ventende både til gennemsejling er klare dvs. sejlklare f.eks. har startet motoren inden bro åbnes.
 • Al kommunikation mellem brovagten og fartøjer der venter på passage skal foregå med den i operatørrummet fremlagte megafon
 • I tilfælde af uheld, hvor broen er fastlåst i en åben position, skal følgende underrettes hurtigst muligt: Kemp & Lauritzen 4366 8888(se forholdsordren fra K&L), politiet (Station Amager), Movia, Københavns Brandvæsen, Marinestation Holmen (vagthavende officer eller MP vagten).
 • Efter hver passage af en båd skal brovagten udfylde logbogen, som ligger i operatørrummet. Her skal indføres: Dato, Bådens Navn, Ejer eller førers navn og hvorvidt båden sejler ind eller ud. Herefter underskriver brovagt 1 med navn og underskrift.
 • Fartøjer der slæbes eller bugserer, såsom husbåde må ikke passere broen uden særlig skriftlig tilladelse fra Grundejerforeningen Holmen.
Klik her for at se en oversigtstegning af broen

Åbning og lukning af broen sker af godkendte og autoriserede brovagter på følgende måde:
Åbning:
Brovagten låser sig ind i maskinrummet i klapkælderen med systemnøgle 1. I maskinrummet er eltavle til forsyning og indledende betjening af broteknik placeret. I kælderen er ligeledes gule veste som skal bæres af brovagten samt denne vejledning og logbog.

Tjek at nøgleafbryderen for driftsform er sat til "norm" (normal) ved hjælp af systemnøgle 2.
Tjek at drejeknappen "BOMANLÆG" øverst til højre er sat til "Normaldrift"

Nøgleafbryderen til frigivelse af lås i manøvrepult frigives ved at dreje nøgleafbryderen nederst til venstre, ligeledes med systemnøgle 2.

Brovagten sikrer, at maskinrummet er mennesketomt, aflåser døren til rummet og går op til manøvrepulten på broen og udtager betjeningspanelet til selve broen og til bommene.


Det er nu tid til at sikre sig at båden, der skal passere broen er klar og har motoren startet. For at starte selve broåbningsproceduren aktiveres broen ved at dreje nøgleafbryder med systemnøgle 2 til start.
Herved sker følgende:
Pumperne til broklappen starter.
Lys- og alarmer på broen starter for at advare trafikanterne.
Lydgiveren er aktiveret i 30 sekunder
Busslusen sættes på rødt og pullerterne går op og forbliver oppe indtil broen atter deaktiveres.
Bemærk at broklappen ikke kan aktiveres uden bommene er lukket.


Bommene lukkes nu ved at dreje de to knapper samtidig mod "luk". Bemærk at den ene knap styrer Christianshavns-siden, mens den anden styrer Frederiksholm-siden. Hvis knappen slippes standser bommene - dette kan med fordel bruges til at benytte bommene til at advare trafikanterne ved at sænke bommene en smule for at signalere til trafikanterne. Når fri bane lukkes bommene helt.Broklappen kan nu åbnes ved at benytte brobetjeningspanelet og dreje "op/ned"-drejeafbryderen til "op" og holde den aktiv i mere end 2 sekunder. Broen bremser (ramper) automatisk op og ned, når klappen nærmer sig endepositionerne for henholdsvis åben eller lukket broklap. Broklappen kan stoppes på rød trykknap "stop" på betjeningspanelet, hvis broen ikke har behov for at åbne helt (bør kun benyttes når broen er kommet over 45 grader da man ellers kan resikere at broen ikke vil lukke igen).
Lukning
Broklappen lukkes ved at op/ned-drejeafbryderen drejes til "ned" og holdes aktiv i mere end 2 sekunder.
Når broen er helt lukket åbnes bommene ved at dreje på de to kanpper på betjeningspanelet til bommene mod "åben". Knapperne holdes inde indtil bommene er helt lodrette. Det er yderst vigtigt at bommene ikke frigøres før broen er helt nede. I modsat fald udløses nødstoppet og broen kan ikke lukkes helt!
Herefter skal pumperne slukkes ved at dreje nøglen på betjeningspanelet (mærket "Start"). Ved denne manøvre stopper de røde advarselsblink (pos. 03) og busslusen genaktiveres. De to betjeningspanel lægges på plads i pulten og lågen til manøvrepulten lukkes..
Brovagten låser sig nu atter ind i maskinrummet og låser på eltavlen låsen til manøvrepulten, som igen betjenes med systemnøgle 2.
Logbogen udfyldes.
Afslutningsvis låses døren til maskinrummet med systemnøgle 1.
Åbning: ved fejl på bomanlæg

Hvis der opstår fejl på bomanlægget så bommene ikke lukker korrekt skal flg. vejledning følges - bemærk at det til denne åbningsprocedure kræver 2 brovagter.
Nøgleafbryderen for driftsform stilles til "norm" (normal) ved hjælp af systemnøgle 2

Herefter stilles drejeknappen BOMANLÆG til "Ved Driftfejl"

Nøgleafbryderen til frigivelse af lås i manøvrepult og for afspærringsbånd frigives ved at dreje nøgleafbryderen nederst til venstre, ligeledes med systemnøgle 2.

Brovagt 1 sikrer, at maskinrummet er mennesketomt, aflåser døren til rummet og går op til manøvrepulten og udtager hængetrykket.

Hængetrykket aktiveres normaldrift ved at dreje nøgleafbryder med systemnøgle 2 til start.Herved sker følgende. Pumpe 1 og 2 til broklappen starter automatisk og der ventes i ca. 10 sekunder Lys- og lydgivere starter. Lydgiveren er aktiveret i 30 sekunder Busslusen sættes på rødt og pullerterne går op og forbliver oppe indtil hængetrykket atter deaktiveres

Derefter går brovagt 1 til broens nordlige ende og åbner standeren for afspærringsbånd trækker afspærringsbåndet over vejbanen til modsatte stander og fastgør båndet i den elektrisk forbundne lås.
Brovagt 2 foretager samme manøvre i broens sydlige ende. Brovagt 2 forbliver under åbningen på broens sydside.
Først når begge afspærringsbånd er fastgjort i de elektrisk forbundne låse er der spænding til betjeningen af broåbningen/-lukningen i hængetrykket i manøvrepulten.


Brovagt 1 går nu tilbage til hængetrykket og broklappen kan nu åbnes ved at op/ned-drejeafbryderen drejes til ”op” og holdes aktiv i mere end 2 sekunder. ramper automatisk op og ned, når den nærmer sig endepositionerne for henholdsvis broklap åben eller broklap lukket.
Broklappen kan altid stoppes på rød trykknap "stop" i hængetrykket.
Lukning ved fejl på bomanlæg
 1. Broklappen lukkes ved at op/ned-drejeafbryderen drejes til "ned" og holdes aktiv i mere end 2 sekunder.
 2. Når broen er helt lukket fjernes afspærringsbåndene på nordsiden af brovagt 1 og på sydsiden af brovagt 2 ved at løsne dem fra låsestanderne, hvis låger derefter lukkes.
  Det er yderst vigtigt at båndene ikke frigøres før broen er helt nede. I modsat fald udløses nødstoppet og broen kan ikke lukkes helt!
  Så spoles båndene tilbage i standerne på den modsatte side af vejen. Det sker med de løse håndtag der findes i maskinrummet. Når båndene er på plads lukkes lågerne og håndtagene bringes tilbage til maskinrummet. 
 3. Herefter deaktiverer brovagt 1 hængetrykket i manøvrepulten med systemnøgle 2. Lågen til manøvrepulten lukkes. Ved denne manøvre stopper de røde advarselsblink (pos. 03) og busslusen genaktiveres.
 4. Brovagt 1 låser sig nu atter ind i maskinrummet og låser på eltavlen låsene til manøvrepulten og til standere for afspærringsbånd via afbryderen, som igen betjenes med systemnøgle 2.
 5. Afslutningsvis låses døren til maskinrummet med systemnøgle 1.
Nødstop

Hvis nødstoppet har været aktiveret skal systemet genstartes for at genoptage betjeningen af broen.
Der findes 2 nødstop. Et på eltavlen i maskinrummet og et på selve betjeningspanelet. I begge tilfælde aktiveres nødstoppet ved at trykke det ned. For at frigive det igen skal den røde knap drejes i pilens retning. Knappen springer nu tilbage i udgangspositionen. Broen er dog stadig stoppet og skal genstartes ved at trykke på den blå knap "Reset" i maskinrummet. Knappen vil lyse hvis nødstop har været aktiveret. Efter reset kan broen atter betjenes normalt.
Fejlmeldinger og Nøddrift
 • Hvis rødt lampetryk blinker i hængetrykket, er der fejl på en af rampefølerne. Ved denne aktuelle fejl kan broklappen køre videre.
 • Hvis rødt lampetryk lyser hele tiden er der fejl på anlægget.
Ved alle former for fejlmeldinger eller uregelmæssigheder i driften kontaktes Kemp & Lauritzen straks.
Kemp & Lauritzen A/S, Roskildevej 12, 2620 Albertslund
Tlf. 43 66 88 88, Fax. 43 66 88 99
Kontaktperson:
Kim B. Hansen, Tlf. 43 66 86 36
Vagttelefon: 43 66 88 88
Tilkaldetiden er maksimalt 1 1/2 time fra det tidspunkt hvor vagtcentralen er kontaktet.